Szyfrogram online dating

Posted by / 13-Dec-2017 14:19

Szyfrogram online dating

Zawiera informacje o firmach, których produkty zrewolucjonizowały współczesny świat, oraz opisy technologii, sprzętu i oprogramowania.

Ka¿dy, niezale¿nie od stopnia zaawansowania swojej wiedzy, znajdzie w niej wyczerpuj¹ce wyjaġnienia interesuj¹cych go terminów z ró¿nych bran¿ dzisiejszej informatyki.Właśnie to założenie, iż nikt nie będzie w stanie odnaleźć w rozsądnym czasie dwóch liczb pierwszych ukrytych w innej wielkiej liczbie pierwszej, zwane obliczeniowym bezpieczeństwem, leży u podstaw systemu kryptografii asymetrycznej (13).W uproszczeniu wygląda on następująco: Alicja (14) wybiera dwie losowe, duże i różniące się od siebie liczby pierwsze (p i q), a następnie oblicza ich iloczyn, p x q = N.Liczby p i q Alicja zachowuje do swojej wyłącznej wiadomości, będą one stanowiły jej klucz prywatny (K2) (16).Za pomocą tego klucza, Alicja będzie mogła odszyfrować wszystkie wiadomości zakodowane (zarówno przez nią samą, jak i przez osoby trzecie) jej kluczem publicznym (17). Bartek, będzie chciał wysłać jej zaszyfrowaną wiadomość, treść swojego listu wraz z otrzymanym od niej kluczem publicznym wstawi do specjalnego wzoru matematycznego (tzw.

szyfrogram online dating-60szyfrogram online dating-6szyfrogram online dating-8